Danske Invest Fund Management ühendab fonde

16.03.2017

Danske Invest Fund Management Ltd soovib ühtlustada oma Soomes registreeritud fondide valikut. Soome Finantsinspektsioon on heaks kiitnud Danske Invest Fund Management Ltd ühendamisplaanid ning need jõustuvad 21. aprillil 2017.

Ühendamise abil soovib Danske Invest kasvatada hallatavate fondide keskmist suurust ja vähendades nende fondide arvu, mis kliente vähem huvitavad. Eesmärk on tõhustada nii fondide haldamist kui ka portfellide valitsemist.

Osakuomanikud ei pea nende muudatustega seoses midagi tegema. Nimetatud muudatused ei tekita Soome maksukohustuslastest osakuomanikele mingeid kulusid ega tulumaksukohustust. Olenevalt elukohariigist võib ühendamine mõjutada osakuomaniku investeeringuid või võimalikku maksukohustust. Rohkem teavet on võimalik saada oma kohalikult maksunõustajalt.

Ühendamisel tehakse ühendavate fondide tingimustes tehnilisi muudatusi. Fondiosanikel on õigus oma fondiosakud tasuta tagasi müüa või välja vahetada kuni neljapäeva, 20.04.2017 kella 11.30-ni. Pärast neljapäeva, 20.04.2017 kella 11.30 ei saa ühinevate fondide kohta enam korraldusi teha, ühendavate fondide kohta saab korraldusi teha tavalises korras. Kui ühinemine on jõustunud, hakkab kehtima ühendava fondi hinnakiri.

Danske Bank saadab teabe muudatuste kohta kõigile osakuomanikele Danske Banki internetipanka või e-posti või tavaposti teel. Lisateavet saab ka Danske Invest Fund Management Ltd veebisaidilt www.danskeinvest.fi.

Ühendavate fondide riske ja näitajaid on üksikasjalikult kirjeldatud vastavates tingimustes ning investorile esitatava põhiteabe dokumendis. Palume Teil tutvuda tingimuste, investorile esitatava põhiteabe dokumentide ja hinnakirjaga, mis on alates 20. märtsist 2017 saadaval kõigis Danske Banki kontorites, klienditeeninduse telefonidel +358 200 2590 (Soome) või +372 6 800 800 (Eesti) ning veebisaidil www.danskeinvest.fi ja www.danskeinvest.com/estonia.

Danske Invest Fund Management Ltd juhatus