Grupi info Danske Bank Privaatsus

Danske Bank

Privaatsus

Järgnevad Danske Bank AS Eesti filiaal (edaspidi Pank) Klientide privaatsuse kaitsmise reeglid annavad ülevaate Kliendi andmete kogumise, hoidmise, kasutamise ja avaldamise põhimõtetest. Kliendi andmete all on mõeldud kõiki andmeid, mida Kliendid on Pangale avaldanud ning mida käsitletakse pangasaladusena: informatsioon Kliendi varandusliku seisundi, isikuandmete, tehingute, toimingute, majandustegevuse, äri- või ametisaladuste ning omaniku- või ärisuhete kohta. Pank kogub, hoiab, kasutab ja avaldab Kliendi andmeid ainult Kliendi nõusolekul ning seaduses ette nähtud korras.

Andmete kogumine

Kliendi andmete kogumisel piirdub Pank vähimaga, mida on vaja Klientide kvaliteetseks teenindamiseks.
Klientide parema teenindamise nimel võib Pank Kliendi nõusolekul küsida Kliendi kohta täiendavat informatsiooni (näiteks, perekondlik seisund, amet ja töökoht jne).
Pank hoiab Kliendi andmeid terviklikena, ajakohastena ning korrektsetena, kontrollides Klientide isikuandmeid kord aastas. Kliendil on võimalik tutvuda ja muuta Pangale antud isiklikke andmeid kõikides Panga kontorites ja elektroonilistes kanalites.
Kliendi andmete kogumisel elektrooniliste kanalite kaudu on Pank kohustatud tagama, et andmed edastatakse Panka turvaliselt.

Andmete hoidmine ja kaitsmine

Krediidiasutuste seadusest ja Panga üldtingimustest tulenevalt hoiab ja kaitseb Pank kõiki andmeid, mida Kliendid on Pangale avaldanud ning mida käsitletakse pangasaladusena.
Kliendi isikuandmetele saavad ligi vaid Panga töötajad, kes vajavad Klientide kohta olevat informatsiooni oma töökohustuste täitmiseks.
Panga töötajad, kellel on juurdepääs Klientide andmetele, on kohustatud kasutama neile teada olevat pangasaladust vastavalt Panga sisekorra eeskirjadele. Panga töötajad on kohustatud hoidma pangasaladust tähtajatult.
Pank on kohustatud järgima, et Kliendi andmete hoidmiseks ja kaitsmiseks kasutatavad tehnilised vahendid vastavad ajakohastele standarditele ja turvanõuetele.

Andmete kasutamine

Pank kasutab Klientide isikuandmeid pangateenuste osutamiseks ning reklaampakkumiste tegemiseks, mis võivad Panga hinnangul Klientidele huvi pakkuda. Kliendil on igal hetkel võimalik reklaampakkumiste saamisest loobuda, esitades selleks Panka vastava avalduse.
Kolmandate osapoolte (partnerite) reklaampakkumiste edastamisel ei avalda Pank kolmandatele osapooltele Klientide isikuandmeid.
Pank võib kasutada Klientide andmeid oma teenuste paremaks arendamiseks ja välja töötamiseks.

-- BOXES END 2--