Ettevõttele Vabade vahendite paigutamine Hoiused Hoiuste ja väärtpaberite tagamine

Hoiuste ja väärtpaberite tagamine

Mis on Taani hoiuste tagamisskeem?

Taani Tagamisskeem (edaspidi ka tagatisfond) on hoiuste tagamise skeem, mille arvelt tagatakse ja hüvitatakse Danske Bank A/S Eesti filiaalis hoiustajatele nende hoiused ja väärtpaberid (juhul, kui väärtpabereid ei tagastata) panga, so Danske Bank A/S-i maksejõuetuse korral, eelkõige pankrotimenetluse algatamise ning panga tegevusloa või filiaali asutamise loa kehtetuks tunnistamise korral (edaspidi ka hoiuste peatamise päev).

Kui suur summa on tagatud?

Danske Bank A/S Eesti filiaalis on hoiused koos hoiuste peatamise päevaks kogunenud intressiga tagatud Taani Tagamisskeemi kaudu, kuid mitte rohkem kui 100 000 euro suuruses summas ühe isiku kohta kokku ning väärtpaberid juhul, kui neid ei tagastata, kuni 20 000 euro ulatuses kokku ühe isiku kohta. Näiteks, kui kliendil on kasvuhoiusel 90 000 eurot ja arvelduskontol 20 000 eurot, siis hüvitatakse talle kokku 100 000 eurot.

Taani Tagamisskeemi kohaselt võivad teatud hoiused olla tagatud suuremas summas kui 100 000 eurot ajutiselt mingi perioodi jooksul:

 • Kui füüsilise isiku tagatud hoius sisaldab vahendeid, mis on saadud isiklikuks kasutamiseks mõeldud elamukinnisvara võõrandamisest, tagatakse ja hüvitatakse eelnimetatud hoius koos hoiuste peatamise päevaks kogunenud intressiga kuni 10 miljoni euro suuruses summas. Eelnimetatud hoius on suuremas ulatuses tagatud 12 kuu jooksul alates elamukinnisvara võõrandamisest saadud summa hoiustamisest.
   
 • Kui hoius on seotud mõne sotsiaalse eesmärgiga (nt pension), hoiustaja erilise elusündmusega (nt abiellumine, abielulahutus, invaliidsus või surm) või kahjuhüvitisega, mis on hoiustajale väljamakstud seoses kuriteo või seaduse rikkumisega, siis selline hoius on Taani tagamisskeemi kohaselt tagatud 150 000 euro ulatuses kuue (6) kuu jooksul alates hoiustamisest.

Kelle hoiused on tagatud?

Hoiuseks on kliendile kuuluv tähtajaline või tähtajatu nõue panga vastu, mis tuleneb kliendi ja panga vahelisest lepingust (nt arvelduskonto-, kasvuhoiuse leping, tähtajalise hoiuse leping, riskipreemiata investeerimishoiused) ning pangal on kohustus hoiuse põhisumma kliendile täies ulatuses tagasi maksta. Tagatisfondi arvelt tagatakse ja hüvitatakse hoiused hoiuse omanikule. Notari ja kohtutäituri ametitoiminguks avatud kontol hoiustatud isikute rahalisi vahendeid käsitatakse hoiuste hüvitamisel iga isiku kohta eraldi hoiusena, kellele igaühele hüvitatakse hoius kuni 100 000 euro ulatuses.

Tagatisfond ei taga ega hüvita hoiuseid, mille on hoiustanud hoiuste peatamise päeva seisuga järgmised isikud:

 • Eesti riik või välisriik;
 • Eesti või välisriigi kohaliku omavalitsuse üksus;
 • krediidiasutus;
 • kindlustusandja või edasikindlustusandja;
 • fondivalitseja või investeerimisfond;
 • investeerimisühing;
 • e-raha asutus;
 • makseasutus;
 • krediidiandja või krediidivahendaja;
 • muu eelnimetamata finantseerimisasutus, sh finantsvaldusettevõtja, segafinantsvaldusettevõtja ja varahaldusettevõtja, välja arvatud kindlustusvaldusettevõtja ja segakindlustusvaldusettevõtja.

Samuti ei taga ega hüvita tagatisfondi hoiuste tagamise skeem teatud investeerimishoiuseid, mille intress sõltub täielikult või osaliselt finantsinstrumendist (väärtpaber, valuuta jms) või selle alusvara väärtusest või selle muutustest ning sellise hoiuse põhisumma ei ole hoiuse lepingu tingimuste kohaselt täies ulatuses hoiustajale tagasimakstav, st riskipreemia võib ületada investeerimishoiuse intressi.

Mis saab siis, kui mul on ka laen?

Kui hoiustaja on võtnud laenu ja kogu laen või mis tahes laenumakse on sissenõutavaks muutunud hoiuste peatamise päeva seisuga, siis arvutatakse tagatisfondi poolt hüvitamisele kuuluv summa nii, et tagatud hoiusest arvestatakse maha laenust tulenevad sissenõutavaks muutunud rahalised kohustused panga ees.

Kui teie laenu rahastatakse nn tagatud võlakirjade (pandikirjade) arvelt, siis laenust tulenevaid täitmata rahalisi kohustusi panga ees tagatud hoiuse hüvitisest maha ei arvestata.

Väärtpaberid

Kliendi väärtpaberid kuuluvad kliendile tagastamisele. Kui väärtpabereid ei ole mingil põhjusel võimalik kliendile tagastada (nt pettuse, haldusliku ametiseisundi kuritarvitamise või tehtud vea tõttu), hüvitab tagatisfond kliendile nende turuväärtuse, kuid mitte suuremas kui 20 000 euro suuruses summas ühe kliendi kõigi väärtpaberite kohta samas pangas. Tagatisfondi hoiuste tagamise skeemi arvel ei tagata ega hüvitata nõudeid, mis tulenevad Danske Bank A/S-i enda poolt emiteeritud väärtpaberitest (aktsiad, võlakirjad jms) või muudest väärtpaberitest, mida arvestatakse Danske Bank A/S-i omavahendite koosseisus.

Kuidas tehakse tagatisfondist makseid?

Taani Tagamisskeem hüvitab Danske Bank A/S Eesti filiaali klientidele hoiused koostöös Eesti Tagatisfondiga, kandes Eesti Tagatisfondile üle kõik vajalikud rahalised vahendid hoiuste hüvitamiseks ning hüvitades hüvitiste väljamaksmisega seoses tekkinud kulud. Eesti Tagatisfond maksab filiaali hoiused välja Taani Tagamisskeemi nimel ja arvel ning temalt saadud juhiste kohaselt. Samuti edastab Eesti Tagatisfond filiaali klientidele Taani Tagamisskeemi nimel informatsiooni seoses hoiuste hüvitamise korra ja tähtaegadega ning võtab Taani Tagamisskeemi nimel vastu filiaali hoiustajate esitatud päringuid.

Hüvitiste väljamaksmine peab olema lõpule viidud seitsme (7) tööpäeva jooksul hoiuste peatamise päevast alates. Eeltoodud perioodi võidakse pikendada, kui tegemist on filiaali hoiuste eest hüvitiste väljamaksmisega.

Hoiuse hüvitised makstakse kliendile välja eurodes või konto vääringus või kliendi taotletud vääringus. Kui hoius oli muus vääringus kui hüvitise maksmise vääring, kasutatakse vahetuskursina hoiuste peatamise päeva Euroopa Keskpanga päevakursse.

Kui tagatisfond ei ole eelnimetatud tähtaja jooksul hüvitist välja maksnud või on maksnud ettenähtust väiksema hüvitise, on kliendil õigus esitada nõue Taani Tagamisskeemi vastu. Nõude aegumistähtaeg on neli (4) kuud arvates hoiuste peatamise päevast.

Lisainfo Taani hoiuste tagamisskeemi kohta

Garantiformuen (Taani hoiuste tagamisskeem)
Sankt Annæ Plads 13, 2. tv.
1250 Kopenhaagen K Taani
Tel (+45) 33 14 62 45
E-post: gii at gii dot dk
Koduleht: www.gii.dk

Hoiuste ja väärtpaberite tagamist reguleeriv Taani seadus

Taani hoiuste ja väärtpaberite tagamist reguleeriva seaduse ingliskeelne tõlge on avaldatud Taani Finantsjärelevalveasutuse veebilehel. Saate sellega tutvuda aadressil www.finanstilsynet.dk või www.dfsa.dk.

 

Oluline

-- BOXES END -- 3